Публічний договір на надання телекомунікаційних послуг | Інтернет провайдер «Фрегат»

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТРА.КОМ» (Підприємство, Провайдер), торгівельна марка Fregat, ЄДРПОУ 36094444 (Юр. адреса 49033, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Шевченківський район, проспект Богдана Хмельницького, буд. 139, кімната № 336),включене до Реєстру Операторів, Провайдерів телекомунікацій номер 4268, в особі директора Казакова Андрія Володимировича, що діє на підставі Статуту, р/р UA623005280000026006000035468 в АТ «ОТП БАНК» МФО 300528, код отримувача 36094444, та Абонент (особа, реквізити якої наведені у наряді на підключення) з іншого боку, уклали цей Договір про нижче наведене:
1. Визначення і терміни
«Публічна оферта» – пропозиція Підприємства, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі ст. 641 ЦК України, укласти з ним договір про надання електроних комунікаційних послуг, що містяться в публічній оферті.
«Договір» – правочин про надання та отримання електроних комунікаційних послуг, укладений між Підприємством і Абонентом на умовах Приєднання (ст. 634 ЦК України) в момент акцепту Абонентом умов (далі – Договір). Його копія постійно знаходиться на WWW сервері Підприємства www.fregat.com, а також у куточках споживачів Абонентських відділів Підприємства. Сторони згодні, що будь-які письмові версії Договору та Прейскуранту є актуальними тільки до подальшої зміни їх умов.
«Абонент» – кінцевий користувач, який отримує електронні комунікаційні послуги на умовах договору, укладеного з постачальником електронних комунікаційних послуг.
«Акцепт» – повна і безумовна згода потенційного Абонента на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом (укладанням) цього договору публічної оферти з боку потенційного Абонента:
оплата Послуг Провайдера в порядку, регламентованому відповідними Правилами Провайдера в залежності від типу підключення (підключення на умовах акції, підключення на стандартних умовах);
письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Абонента про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті fregat.com або на поштову адресу Провайдера.
«Абонентна плата» – фіксований платіж, який може встановлювати постачальник електронних комунікаційних послуг для абонента за доступ на постійній основі до електронних комунікаційних послуг незалежно від факту їх отримання.
«Кінцеве обладнання» – обладнання, призначене для з’єднання з кінцевим пунктом електронної комунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до електронних комунікаційних послуг; (комп’ютер, модем, телеприймач, тощо);
«Підключення (відключення)» – з’єднання (від’єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) електроної комунікаційної мережі;
«Пункт закінчення електроної комунікаційної мережі» – місце стику (з’єднання) електроної комунікаційної мережі та кінцевого обладнання;
«електронна комунікаційна мережа — комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг;
«Електронна комунікаційна послуга (послуга)» – продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері електроних комунікацій;
«Послуги доступу» — послуги для здійснення персонального ТСР/ІР доступу в мережу з можливістю доступу в Інтернет на основі розподіленої мережі передачі даних Провайдера.
«мережа Інтернет (Інтернет)» — глобальна електронна комунікаційна мережа, що призначена для передачі даних та складається з фізично та логічно взаємоз’єднаних окремих електронних комунікаційних мереж, взаємодія яких базується на використанні єдиного адресного простору та на використанні інтернет-протоколів, визначених міжнародними стандартами;
«Персональний платіжний код (ППК)» – спеціальний набір символів, що присвоюється
Провайдером Абонентові під час укладання Договору, за допомогою ППК Абонент може здійснювати оплату послуг.
«тарифний план/пакет послуг — запропонована кінцевому користувачу постачальником електронних комунікаційних послуг пропозиція, щодо вартості, умов та обсягу надання певних електронних комунікаційних послуг.
«Час дії Пакету послуг»/Розрахунковий період — 1 (один) календарний місяць, що обчислюється з першого по останнє число такого календарного місяця, на який розповсюджується дія цього Пакету.
«Сторінка статистики» — спеціальна інформаційна сторінка, особиста для кожного Абонента, що підключений та користується електроними комунікаційними послугами, яка містить статистичну і особисту інформацію Абонента.
2. Предмет договору
2.1. Предметом цього Договору є надання Підприємством Абоненту на оплатній основі електроних комунікаційних послуг, а саме послуг доступу до мережі Інтернет, за адресою підключення Абонента, згідно обраного останнім Пакету послуг, у відповідності до умов цього Договору та норм чинного законодавства України (надалі – Послуги).
2.2. Абонент користується послугами Підприємства і оплачує їх у повному обсязі у відповідності до встановлених Підприємством тарифів, в порядку, регламентованому цим договором.
2.3. Підприємство доводить до відома, що його включено до Реєстру Операторів, Провайдерів телекомунікацій.
3. Права та обов’язки сторін
3.1. Підприємство зобов’язується:
3.1.1. Надавати Абонентові Послуги, вказані в пункті 2.1. Договору, у відповідності до умов цього Договору, Закону України «Про електроні комунікації», та інших нормативно-правових актів України, а також із дотриманням встановлених значень показників якості, затверджених нормами законодавства України.
3.1.2. Надавати Абонентові додаткові самостійні послуги у разі їх замовлення останнім. Сторони визначили, що надання додаткових самостійних послуг здійснюється Підприємством із правом делегування права надання таких послуг, за власним волевиявленням та вибором, без погодження із Абонентом, третім особам. У такому випадку Підприємство несе відповідальність перед абонентом за своєчасність та якість наданих третьою особою додаткових самостійних послуг.
3.1.3. Проводити перерахунок абонентської плати у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України.
3.1.4. Забезпечити консультаційно – інформаційну і технічну підтримку Абонента з питань надання та отримання послуг відповідно до вимог актів законодавства, по електронній пошті, за телефонами служби технічної підтримки Підприємства.
3.1.5. Забезпечити належну якість послуг, вживати заходи для усунення причин зниження їх якості.
3.1.6. Публікувати всі доповнення і зміни до тарифів на послуги, діючих Пакетів послуг та умов їх надання, не менше, ніж за 7 календарних днів до початку їх вступу в дію, на сайті Провайдера www.fregat.com та/або через засоби масової інформації, шляхом смс-інформування Абонентів, а також у вигляді надіслання відповідного інформаційного повідомлення до особистого кабінету Абонента. Провайдер не несе відповідальність в разі повідомлення Абонентом не актуального номеру контактного телефону та/або неповідомлення останнім про зміну своїх контактних даних.
3.1.7. У разі подання Абонентом заявки Провайдеру, щодо пошкодження електроної комунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості і протягом однієї доби Провайдером не буде усунуто пошкодження абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується, а Провайдер у разі не усунення пошкодження протягом п’яти діб із зафіксованого моменту подання абонентом відповідної заявки, сплачує Абоненту штраф у розмірі 25 відсотків добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці.
3.1.8. У разі подання Абонентом заявки Провайдеру, щодо пошкодження електроної комунікаційної мережі в межах приватного житлового приміщення за адресою надання послуг, пошкодження усувається Провайдером за рахунок Абонента.
3.1.9. Розглядати скарги та заяви Абонента у терміни, передбачені нормами чинного законодавства України та інформувати його про результати розгляду.
3.1.10. Надавати вичерпну інформацію про тарифи на послуги, та забезпечувати правильність їх застосування під час розрахунку платежів за послуги.
3.1.11. Попереджати Абонента про скорочення переліку послуг, припинення надання послуг, відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, встановлених Правилами та іншими нормами законодавства України, а також цим договором.
3.1.12. Вести облік обсягу та вартості наданих Абоненту послуг.
3.1.13. Попереджати Абонента про припинення діяльності із надання електроних комунікаційних послуг у строк, не менший, ніж три місяці до такого припинення.
3.1.14. Припинити надання електроних комунікаційних послуг в разі отримання заяви Абонента щодо цього, в строк, що не перевищує семи днів з дати отримання такої заяви, якщо більший строк не вказаний у заяві.

3.2. Підприємство має право:
3.2.1. Самостійно встановлювати, переглядати та змінювати тарифи на пакети послуг, що надаються, на умовах, визначених цим договором та нормами законодавства України.
3.2.2. В односторонньому порядку переглядати (змінювати) цей договір, з повідомленням Абонента через публікацію таких змін на сайті Провайдера www.fregat.com не менше, ніж за 7 (сім) календарних днів до набуття чинності таких змін (доповнень).
3.2.3. Припиняти/призупиняти надання Абонентові послуг, попередивши його про це через особистий кабінет, за умови порушення ним умов Договору, в тому числі й у разі відсутності своєчасної оплати послуг абонентом. Поновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень з боку Абонента у строк, що не перевищує 2-х робочих днів з дати такого усунення.
3.2.4. Вимагати відшкодування збитків, що виникли у зв’язку з використанням Абонентом несертифкованого обладнання або неліцензійного програмного забезпечення.
3.2.5. Самостійно змінювати кількість, найменування та характеристики Пакетів послуг на Інтернет.
3.2.6. Не здійснювати підключення або відключити кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документального підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері електроних комунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.
3.2.7. В порядку, встановленому законодавством, тимчасово припиняти надання послуг у зв’язку із проведенням ремонтних, профілактичних чи інших робіт. Строки проведення таких робіт, повинні відповідати вимогам законодавства України.
3.3. Абонент зобов’язується:
3.3.1. Перед укладанням договору ознайомитися з його умовами та тарифами на Пакети послуг, видами та характеристиками Пакетів послуг. Укладанням договору Абонент засвідчує, що йому зрозумілі і він згоден дотримуватися і виконувати всі умови Договору та вимоги чинного законодавства у сфері електроних комунікацій протягом всього терміну його дії.
3.3.2. Перевіряти інформацію, що стосується умов Договору, тарифів в абонентських відділах та/або на сайті Провайдера www.fregat.com, а також у особистому кабiнетi користувача за адресою info.fregat.net, не рідше одного разу на 5 (п’ять) календарних днів. У разі порушення даного обов’язку Абонент самостійно несе ризик несприятливих для нього змін.
3.3.3. Своєчасно проводити оплату послуг Підприємства відповідно до діючих тарифів за обраний Пакет послуг.
3.3.4. На вимогу Підприємства надати підтвердження права власності на приміщення, де здійснено підключення до мережі за цим договором, або погодження із власником(ами) такого приміщення на підключення до мережі Інтернет.
3.3.5. Використовувати кінцеве обладнання, що має документ про підтвердження відповідності, а також не допускати використання свого кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
3.3.6. Не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації електроних комунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам.
3.3.7. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання послуг третім особам.
3.3.8. Не здійснювати несанкціонованого втручання в роботу та/або використання електроних комунікаційних мереж.
3.3.9. Надавати Підприємству достовірну інформацію, необхідну для укладення договору та подальшого обслуговування.
3.3.10. Утримувати абонентську проводку в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки і кінцеве обладнання у справному стані.
3.3.11. Повідомляти на запит Провайдера тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання послуг, а також виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.
3.3.12. Зберігати документи, пов’язані з оплатою послуг, протягом трьох років з дати здійснення платежу.
3.3.13. Протягом семи днів письмово інформувати Провайдера про зміну своїх реквізитів, в тому числі контактних даних, за якими необхідно надсилати повідомлення в рамках цього договору.
3.4. Абонент має право:
3.4.1. На своєчасне та якісне одержання послуг Провайдера на умовах Договору та вільний доступ до них. Абонент самостійно обирає вид та кількість послуг, в тому числі й Пакет послуг серед запропонованих Підприємством.
3.4.2. На відмову від послуг та дострокове розірвання Договору за своєю ініціативою шляхом звернення до підприємства з письмовою заявою. У такому випадку Договір вважається розірваним у строки, визначенні нормами законодавства України.
3.4.3. На зміну Пакету послугу за цим договором. Зміна тарифного плану здійснюється підприємством у наступному, після подання заяви, місяці, у визначеному ним порядку.
3.4.4. На звернення до Підприємства із заявою про призупинення надання основної послуги на строк до 2-х місяців, із зазначенням терміну, на який зупиняється надання послуг. Заява подається Абонентом в строк, не пізніше, ніж за сім робочих днів до дати призупинення надання основної послуги, вказаної в заяві Абонента.
3.4.5. На отримання від Підприємства відомостей щодо наданих послуг, а також про їх зміст, якість та вартість.
3.4.6. На повернення від Провайдера невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених послуг у випадках і порядку, визначених нормами чинного законодавства.
3.4.7. На оскарження неправомірних дій провайдера шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів.
3.4.8. На відмову від оплати послуги, яку вони не замовляли.
3.4.9. На отримання від Провайдера інформації про зміну умов надання послуги і тарифів на її надання.
3.4.10. На несплату вартості послуг за весь час пошкодження електроних комунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до скорочення переліку послуг, у разі порушення Провайдером граничних строків усунення такого пошкодження та за умови, якщо воно виникло не з вини Абонента, в порядку , визначеному цим договором та нормами законодавства України.

4. Вартість і порядок розрахунків
4.1. Вартість послуг за цим договором визначається на підставі діючих тарифів, які розміщено на сайті Провайдера. Оплата послуг Підприємства здійснюється абонентом за тарифами, які є діючими на дату оплати послуг.
4.2. Електроні комунікаційні послуги надаються на умовах передплати. Оплата за надані послуги здійснюється Абонентом в гривнях, шляхом їх внесення на поточний рахунок Провайдера, до початку розрахункового періоду, за який вноситься оплата, із обов’язковим зазначенням ППК Абонента.
4.3. При укладанні Договору Абонентом вноситься плата за підключення і за обраний Пакет послуг у відповідності до обраних ним умов підключення та користування послугою. Моментом оплати вважається надходження коштів на поточний рахунок Провайдера. Моментом початку надання Послуг вважається фіксація обліковою системою Провайдера (http://info.fregat.net) першої авторизації, здійсненою з використанням логіну та паролю Абонента. При розірванні Договору за ініціативою Абонента внесена плата за сплачений, але невикористаний Пакет повертається, плата за підключення поверненню не підлягає.
4.4. Абонент самостійно несе відповідальність за правильність і своєчасність оплати послуг. Якщо Провайдер не призупинив дію Договору, а Абонент продовжує користуватись Послугами після вичерпання грошей на своєму рахунку, Послуги вважаються наданими на умовах оплати по факту і Абонент зобов’язаний оплатити їх у повному обсязі.
4.5. Провайдер має право припинити/призупинити надання послуг за цим договором у разі недотримання Абонентом договірних зобов’язань, в тому числі, й у випадку несплати послуг у порядку, встановленому договором. Поновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень з боку Абонента.
4.6. Протягом всього терміну дії Договору електроні комунікаційні послуги, надані Провайдером, вважаються наданими належним чином за відсутності письмових заперечень (претензій) з боку Абонента протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту закінчення кожного Часу дії Пакету.
4.7. Претензії з боку Абонента приймаються протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації. Після закінчення зазначеного терміну претензії не приймаються. У разі неможливості рішення спірного питання сторонами шляхом переговорів, дане питання вирішується у встановленому законодавством України порядку.
4.8. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від обов’язків закінчити розрахунки за Договором у повному обсязі.
4.9. Надання додаткових самостійних послуг здійснюється за окремою заявою Абонента за умови здійснення попередньої оплати Провайдеру, відповідно до тарифів на такі послуги, що діють на час звернення Абонента.
5. Інші умови
5.1. Якщо абонент не згоден із змінами до Договору, він зобов’язаний повідомити Провайдера у письмовій формі протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту публікації нових умов. Відсутність письмового повідомлення Абонента до вступу змін до Договору, вступу змін нових тарифів на пакет послуг є згодою Абонента з новими умовами.
5.2. Спори, що виникли під час відносин в рамках цього договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, у разі неможливості досягнути згоди, спір підлягає вирішенню у судовому порядку.
5.3. Бонуси, бали тощо, які нараховані Підприємством за умовами акцій, в разі розірвання договору, поверненню Абоненту не підлягають. Також, нараховані бонуси не підлягають конвертації у гривні України.
6. Відповідальність сторін
6.1. Сторони врегулювали відносини між собою за власним розсудом відповідно до вимог Цивільного Кодексу України, закону України «Про електроні комунікації», і інших нормативних актів у сфері електроних комунікацій.
6.2. Абонент, використовуючи Послуги, самостійно несе майнову або іншу відповідальність за шкоду, заподіяну його діяннями (особисто або іншою особою під його мережевими реквізитами) особі (як фізичній, так і юридичній) або майну громадян, юридичних осіб, держави або етичним принципам суспільства.
6.3. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за затримки і перебої в роботі, що відбуваються прямо або побічно з причини, яка знаходиться поза сферою контролю з боку Провайдера.
6.4. Відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Абонент. Провайдер не дає ніяких гарантій відносно будь-яких товарів, інформації і послуг, які поставляються або надаються з допомогою Інтернет, не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які прямо або побічно отримали Абоненти або треті особи унаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернет або неможливості їх використання.
6.5. Абонент несе відповідальність за збереження своїх облікових даних та паролів, а також за збитки, які можуть виникнути унаслідок несанкціонованого їх використання.
6.6. У випадку прострочення оплати наданих послуг Абонент повинен сплатити пеню, яка обчислюється у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня, за кожен день прострочення оплати послуг. Сплата штрафних санкцій не звільняє Абонента від обов’язку оплатити надані йому послуги у повному обсязі.
6.7. Провайдер не несе відповідальності за збій програмного забезпечення і устаткування Абонента, якщо останні не знаходяться під прямим управлінням Провайдера.
6.8. Провайдер не надає послуг з настройки програмного забезпечення та устаткування Абонента, якщо інше не передбачено умовами, на яких здійснюється конкретне підключення.
6.9. Провайдер не несе відповідальності за псування устаткування Абонента через дію обставин непереборної сили (наприклад, дії третіх осіб, погодні умови, але не обмежуючись ними).
6.10. Провайдер не забороняє доступ до будь-яких ресурсів Інтернет, мережам, серверам, сховищам даних, окрім прямо заборонених нормами чинного законодавства України, проте, Абонентом визнається, що інші оператори Інтернет час від часу можуть фільтрувати інформаційні потоки або забороняти доступ до тих або інших ресурсів Інтернет, і Абонент погоджується, що Провайдер не буде відповідальним за подібні дії третіх осіб.
6.11. За ненадання або неналежне надання послуг Оператор, Провайдер несе перед споживачем відповідальність, в тому числі майнову, відповідно до закону та договору. У разі неусунення пошкодження електронї комунікаційної мережі, яке унеможливило доступ абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості послуг, понад одну добу із зафіксованого моменту подання абонентом відповідної заяви абонентна плата не нараховується за весь період пошкодження, а понад п’ять діб — Оператор, Провайдер несе відповідальність згідно із Законом України “Про електроні комунікації”.
6.12. Провайдер не несе відповідальності перед споживачем за ненадання або неналежне надання послуг у разі:
1) використання споживачем кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Оператора, або порушення вимог інструкції виробника з використання кінцевого обладнання;
2) несанкціонованого втручання у роботу електроних комунікаційних мереж, пошкодження абонентської проводки або лінії, викрадення електроного комунікаційного обладнання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд;
3) дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо);
4) вини споживача в інших випадках, встановлених законом.
6.13. Гарантована мінімальна швидкість передавання та приймання даних в рамках надання/отримання послуг доступу до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності Провайдера, становить 64 кбіт/сек. Максимальна швидкість передавання та приймання даних в рамках надання/отримання послуг доступу до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності Провайдера, визначається умовами обраного Абонентом тарифного плану.
7. Умови розірвання договору
7.1. Провайдер має право тимчасово припинити/призупинити надання послуг Абонентові при порушенні Абонентом умов Договору, а також порядку розрахунків на умовах цього договору та норм чинного законодавства України.
7.2. Абонент має право на одностороннє розірвання Договору в порядку, визначеному цим договором, Правилами та іншими нормами законодавства України, при цьому, у разі наявності заборгованності перед Провайдером, він повинен погасити таку заборгованність у повному обсязі до дати розірвання договору.
7.3. Дія Договору може бути припинена за ініціативою Провайдера, в порядку, визначеному нормами чинного законодавства України.
7.5. Припинення Абонентом оплати Послуг і непогашення заборгованості терміном більше 6 календарних місяців без письмового повідомлення Провайдера про відстрочення виконання ним зобов’язань за Договором, є односторонньою відмовою Абонента від виконання Договору. З цих причин Договір вважається розірваним з дати спливу вказаного строку.
7.6. Договір підлягає достроковому розірванню у разі ліквідації, банкрутства Провайдера чи смерті Абонента.
7.7. Договір підлягає достроковому розірванню у разі припинення надання Провайдером електроних комунікаційних послуг або у разі відсутності технічної можливості подальшого надання таких послуг Абоненту, в порядку, визначеному цим договором та чинним законодавством України.
7.8. Договір підлягає розірванню за рішенням суду.
7.9. Припинення дії договору або його дострокове розірвання не звільняє Абонента від зобов’язання розрахуватися за надані послуги у повному обсязі.
8. Форс-мажор
8.1. При виникненні форс-мажорних обставин (тобто обставин непереборної сили, діяльності третіх осіб, природних явищ, наприклад ураган, буря, нагромадження снігу, просідання і зсув ґрунту, ожеледь, землетрус, пожежа, спалахи блискавки, гроза але не обмежуючись ними), що виключають або перешкоджають виконанню Договору, Сторони не матимуть взаємних претензій, і кожна із Сторін приймає на свій ризик наслідки цих обставин.
9. Термін дії договору
9.1. Договір вступає в силу з моменту його акцепту Абонентом і діє до кінця поточного календарного року. Якщо жодна сторона до 31 грудня поточного року не оповістила іншу про бажання розірвати або переглянути Договір, Договір вважається продовженим на наступний календарний рік. Кількість щорічних подовжень строку дії договору не обмежена.
10. Персональні дані Абонента
10.1. Приєднанням до цього Договору Абонент засвідчує надання ним згоди Оператору на обробку та використання його персональних даних, наданих Оператору в будь-якій формі (письмовій або усній), з метою виконання зобов’язань сторін за цим Договором, зокрема, з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за електроні комунікаційні послуги, що надаються за цим Договором, в рекламних та інформаційних цілях, тощо. Також, Абонент надає беззаперечну згоду на отримання від Оператора СМС-повідомлень на вказаний ним номер контактного телефону, повідомлень на Viber, Telegram та/або на вказану ним електрону адресу стосовно послуг доступу до мережі Інтернет (інформаційного, рекламного характеру тощо).
10.2. Згода на обробку та використання персональних даних Абонента, зазначена в п. 10.1 цього Договору, чинна протягом дії Договору та протягом п’яти наступних років після припинення його дії.
10.3. Приєднуючись до цього Договору Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та про те, що його персональні дані передаються Оператору з метою виконання зобов’язань сторін за цим Договором, зокрема, з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за телектроні комунікаційні послуги, що надаються за цим Договором.
10.4. Приєднуючись до цього Договору Абонент надає згоду на те, що Оператор має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам, у порядку визначеному нормами чинного законодавства України, без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки, зазначеної в п. 10.1. цього Договору.
10.5. Підписуючи цей Договір Абонент підтверджує, що йому відомий і зрозумілий зміст його прав як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Telegram Instagram Ми в Фейсбуці ТікТок